นายอนันต์ ขูรีรัง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา
081-9546895

ออนไลน์ 163 คน

เยี่ยมชม 20,932 คน

ประวัติ/สภาพทั่วไป


แต่ก่อนบริเวณตั้งบ้านหนองงัวบาเป็นป่าทึบ มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่มากมาย สัตว์ป่าอาศัยบริเวณนี้ ได้อาศัยหนองน้ำกลางป่าที่มีน้ำตลอดปี ต่อมานายพรานโว้ บาริศรี หรือเรียกชื่อหนึ่งว่า นายเสน เป็นชาวบ้านโนน ได้หาล่าเนื้อในป่า มาพบหนองโดยบังเอิญ ใกล้หนองน้ำนี้มีสภาพดินที่ดีกว่าบ้านโนน จึงพาลูก พาหลาน ออกมาตั้งบ้านใหม่ใกล้ ๆ หนองน้ำนี้ ในระหว่างสร้างบ้านนั้น นายพรานโว้ ได้ออกหาอาหารรอบ ๆ หนอง ก็มาพบสัตว์ป่าตายอยู่ใกล้ ๆ หนองซึ่งเป็นวัวป่าลักษณะพิเศษคือหน้าด่าง (บริเวณกลางใบหน้ามีสีขาว) ลำตัวลาย จึงตั้งชื่อบ้านว่า “บ้านหนองงัวบา” ตามลักษณะของวัวที่พบ เมื่อประมาณ พ.ศ.2406 ต่อมามีชาวบ้านจากบ้านเมืองหงษ์เมืองทอง บ้านบัวบุดมาศ บ้านเอียดเชียงเหียน บ้านพันแย บ้านชี บ้านขอม และบ้านน้ำคำ ได้อพยพเข้ามาอยู่ด้วย จึงกลายเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่ขึ้น โดยมีผู้ใหญ่บ้านสมัยแรกคือ หมู่ 1 หลวงพิบูลย์ บาริศรี หมู่ 2 หลวงศรี หมู่ 3 คือนายเทพ บ้านงัวบาได้ยกฐานะเป็นตำบลงัวบา เมื่อปี พ.ศ.2483

ที่ตั้งและอาณาเขต

ที่ตั้งของตำบลงัวบาอยู่ทางด้านทิศเหนือของอำเภอ และตั้งอยู่ระหว่างเส้นทางหลวงแผ่นดินสายอำเภอวาปีปทุม กับจังหวัดมหาสารคาม ระยะทางห่างจากอำเภอ 15 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลอื่นๆ ดังต่อไปนี้ - ทิศเหนือมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลดอนหว่าน - ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลเสือโก้ก - ทิศใต้มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลขามป้อม - ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลดงใหญ่


เนื้อที่

เนื้อที่ของตำบลมีทั้งหมด 48.21 ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็นพื้นที่เพื่อการเกษตร 43.08 ตารางกิโลเมตร ส่วนที่เหลือใช้เป็นที่อยู่อาศัย


ภูมิประเทศ

ภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบล พื้นที่ตั้งส่วนใหญ่เป็นเนินกว้างรอบๆหมู่บ้านเป็นทุ่งนา และป่าไม้ สภาพดินเป็นดินร่วนปนทรายในฤดูแล้งสภาพอากาศแห้งแล้งในฤดูฝนมีปริมาณน้ำฝนน้อย บางพื้นที่ขาดแคลนน้ำ


จำนวนประชากรในตำบล
จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านจำนวนครัวเรือนชายหญิงรวม
1บ้านงัวบา110240266506
2บ้านงัวบา122340302642
3บ้านงัวบา86207188395
4บ้านสระแก้ว308278160
5บ้านแวงต้อน158396342738
6บ้านโคกไร่น้อย219441436877
7บ้านโคกไร่ใหญ่97186182368
8บ้านหนองคู68160139299
9บ้านหนองหว้า221395458853
10บ้านโนนหน่อง48110122232
11บ้านหนองหว้า95141147288
12บ้านโนนทัน56139140279
13บ้านหนองหว้า65109112221
14บ้านคูขาด4712699225
15บ้านหนองหว้า116195195390
16บ้านสระแก้วพัฒนา105256286542
17บ้านโคกไร่พัฒนา111193205398
18บ้านสระแก้วใต้41121100221
19บ้านสันติภาพพัฒนา120213214427
รวม1,9154,0504,0118,061
เปลี่ยนภาษา