เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพทั่วไปที่ตั้งและอาณาเขต

ที่ตั้งของตำบลงัวบาอยู่ทางด้านทิศเหนือของอำเภอ และตั้งอยู่ระหว่างเส้นทางหลวงแผ่นดินสายอำเภอวาปีปทุม กับจังหวัดมหาสารคาม ระยะทางห่างจากอำเภอ 15 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลอื่นๆ ดังต่อไปนี้ - ทิศเหนือมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลดอนหว่าน - ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลเสือโก้ก - ทิศใต้มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลขามป้อม - ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลดงใหญ่


เนื้อที่

เนื้อที่ของตำบลมีทั้งหมด 48.21 ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็นพื้นที่เพื่อการเกษตร 43.08 ตารางกิโลเมตร ส่วนที่เหลือใช้เป็นที่อยู่อาศัย


ภูมิประเทศ

ภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบล พื้นที่ตั้งส่วนใหญ่เป็นเนินกว้างรอบๆหมู่บ้านเป็นทุ่งนา และป่าไม้ สภาพดินเป็นดินร่วนปนทรายในฤดูแล้งสภาพอากาศแห้งแล้งในฤดูฝนมีปริมาณน้ำฝนน้อย บางพื้นที่ขาดแคลนน้ำ


จำนวนประชากรในตำบล
จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านจำนวนครัวเรือนชายหญิงรวม
1บ้านงัวบา110240266506
2บ้านงัวบา122340302642
3บ้านงัวบา86207188395
4บ้านสระแก้ว308278160
5บ้านแวงต้อน158396342738
6บ้านโคกไร่น้อย219441436877
7บ้านโคกไร่ใหญ่97186182368
8บ้านหนองคู68160139299
9บ้านหนองหว้า221395458853
10บ้านโนนหน่อง48110122232
11บ้านหนองหว้า95141147288
12บ้านโนนทัน56139140279
13บ้านหนองหว้า65109112221
14บ้านคูขาด4712699225
15บ้านหนองหว้า116195195390
16บ้านสระแก้วพัฒนา105256286542
17บ้านโคกไร่พัฒนา111193205398
18บ้านสระแก้วใต้41121100221
19บ้านสันติภาพพัฒนา120213214427
รวม1,9154,0504,0118,0610.02s. 0.75MB