เมนูหลัก

บริการประชาชน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
มาตรฐานการป้องกันภัยทางถนน1348
มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย834
มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล846
มาตรฐานทางระบายน้ำ1426
มาตรฐานการควบคุมอาคาร1629
มาตรฐานการบริการไฟฟ้าสาธารณะ828
มาตรฐานทางถนนและทางเท้า1330
คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงาน ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ปี 2563175
ประกาศ เรื่อง การปรับปรุงขั้นตอนและลดระยะเวลาปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563129
คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์148
แบบฟอร์มการร้องทุกข์ร้องเรียน129
แบบฟอร์มการจดทะเบียนพาณิชย์127
แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์งานประปา130
แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ทั่วไป128
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น124
ปรับปรุงคู่มือประชาชน 126
รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2562112
คู่อมือประชาชนตำบลงัวบา197
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ154
มาตรฐานการให้บริการ168

ลำดับที่ 1-20 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB