เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ข้อบัญญัติ เรื่อง การกำหนดค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร พ.ศ. 256315
ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมอาคาร พ.ศ. 256314
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563120
ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายองค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา ประจำปีงบประมาณ 2564114
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564013
ข้อบัญญัติปีงบประมาณ พ.ศ. 2564112
ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายองค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา ประจำปีงบประมาณ 2564113
แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดงานลอยกระทง119
แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ127
แต่งตั้ง คณะกรรมการกลั่นกรองขอเครื่องราชฯ129
คำสั่งมอบหมายงาน116
แต่งตั้ง มอบอำนาจให้รองนายก ปฏิบัติราชการแทน นายกอบต.125
แต่งตั้งมอบอำนาจการตัดสินใจ124
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานของพนักงานส่วนตำบล121
แผนพัฒนาบุลากร121
ประกาศ ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ทบทวน เพิ่มเติม ประจำปี พ.ศ. 2563126
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม 122
รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเลื่อนขั้นเงินเดือน158
คำสั่ง คณะกรรมการกลั่นกรองเลื่อนขั้นเงินเดือน120
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน118

ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB