เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนพัฒนาบุคลากร

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดงานลอยกระทง119
แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ127
แต่งตั้ง คณะกรรมการกลั่นกรองขอเครื่องราชฯ129
คำสั่งมอบหมายงาน116
แต่งตั้ง มอบอำนาจให้รองนายก ปฏิบัติราชการแทน นายกอบต.125
แต่งตั้งมอบอำนาจการตัดสินใจ124
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานของพนักงานส่วนตำบล121
แผนพัฒนาบุลากร121
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม 122
รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเลื่อนขั้นเงินเดือน158
คำสั่ง คณะกรรมการกลั่นกรองเลื่อนขั้นเงินเดือน120
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน118
ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2561 -2563148
คำสั่งแผนพัฒนาบุคคลากร138
แต่งตั้งกรรมการประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม121
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานทบทวนและปรับปรุงภารกิจ113

ลำดับที่ 1-16 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB