เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนพัฒนาบุคลากร

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดงานลอยกระทง147
แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ161
แต่งตั้ง คณะกรรมการกลั่นกรองขอเครื่องราชฯ184
คำสั่งมอบหมายงาน141
แต่งตั้ง มอบอำนาจให้รองนายก ปฏิบัติราชการแทน นายกอบต.166
แต่งตั้งมอบอำนาจการตัดสินใจ154
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานของพนักงานส่วนตำบล165
แผนพัฒนาบุลากร150
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม 158
รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเลื่อนขั้นเงินเดือน1259
คำสั่ง คณะกรรมการกลั่นกรองเลื่อนขั้นเงินเดือน147
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน153
ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2561 -2563179
คำสั่งแผนพัฒนาบุคคลากร167
แต่งตั้งกรรมการประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม141
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานทบทวนและปรับปรุงภารกิจ132

ลำดับที่ 1-16 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB