เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนพัฒนาบุคลากร

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดงานลอยกระทง19
แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ116
แต่งตั้ง คณะกรรมการกลั่นกรองขอเครื่องราชฯ114
คำสั่งมอบหมายงาน19
แต่งตั้ง มอบอำนาจให้รองนายก ปฏิบัติราชการแทน นายกอบต.112
แต่งตั้งมอบอำนาจการตัดสินใจ113
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานของพนักงานส่วนตำบล111
แผนพัฒนาบุลากร19
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม 111
รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเลื่อนขั้นเงินเดือน111
คำสั่ง คณะกรรมการกลั่นกรองเลื่อนขั้นเงินเดือน110
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน19
ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2561 -2563137
คำสั่งแผนพัฒนาบุคคลากร129
แต่งตั้งกรรมการประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม111
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานทบทวนและปรับปรุงภารกิจ17

ลำดับที่ 1-16 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB