เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ข้อบัญญัติ เรื่อง การกำหนดค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร พ.ศ. 256315
ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมอาคาร พ.ศ. 256314
ข้อบัญญัติปีงบประมาณ พ.ศ. 2564112
ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายองค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา ประจำปีงบประมาณ 2564113
ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายองค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา ประจำปีงบประมาณ 2563171
ข้อบัญญัติปีงบประมาณ พ.ศ.2563445
ข้อบัญญัติ2562156
ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงสัตว์ หรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 256212167
ข้อบัญญัติการคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ. 25621108
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔155
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔150
ข้อบัญญิติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.๒๕๕๗ 170

ลำดับที่ 1-12 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB