เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายองค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา ประจำปีงบประมาณ 2563162
ข้อบัญญัติปีงบประมาณ พ.ศ.2563429
ข้อบัญญัติ2562149
ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงสัตว์ หรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 256211638
ข้อบัญญัติการคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ. 2562167
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔145
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔140
ข้อบัญญิติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.๒๕๕๗ 153

ลำดับที่ 1-8 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB