นายอนันต์ ขูรีรัง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา
081-9546895

ออนไลน์ 145 คน

เยี่ยมชม 20,941 คน

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
30 มี.ค. 64แผนพัฒนาบุคลากร 2564  แชร์  
2 มิ.ย. 63แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดงานลอยกระทง แชร์  
2 มิ.ย. 63แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ แชร์  
2 มิ.ย. 63แต่งตั้ง คณะกรรมการกลั่นกรองขอเครื่องราชฯ แชร์  
2 มิ.ย. 63คำสั่งมอบหมายงาน แชร์  
2 มิ.ย. 63แต่งตั้ง มอบอำนาจให้รองนายก ปฏิบัติราชการแทน นายกอบต. แชร์  
2 มิ.ย. 63แต่งตั้งมอบอำนาจการตัดสินใจ แชร์  
2 มิ.ย. 63แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานของพนักงานส่วนตำบล แชร์  
2 มิ.ย. 63แผนพัฒนาบุลากร แชร์  
9 เม.ย. 63แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม  แชร์  
2 เม.ย. 63รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเลื่อนขั้นเงินเดือน แชร์  
20 มี.ค. 63คำสั่ง คณะกรรมการกลั่นกรองเลื่อนขั้นเงินเดือน แชร์  
20 มี.ค. 63คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน แชร์  
21 ก.พ. 63ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2561 -2563 แชร์  
21 ก.พ. 63คำสั่งแผนพัฒนาบุคคลากร แชร์  
9 ม.ค. 63แต่งตั้งกรรมการประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม แชร์  
4 ก.พ. 62คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานทบทวนและปรับปรุงภารกิจ แชร์  
ลำดับ 1-17 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 17 รายการ
เปลี่ยนภาษา