นายอนันต์ ขูรีรัง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา
081-9546895

ออนไลน์ 176 คน

เยี่ยมชม 20,899 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นายสุรศักดิ์ บุรีนอก

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา

  081-2626269สำนักปลัด

 • นางสาวพัชรี พายุพัด

  หัวหน้าสำนักปลัด

  099-1598954

 • นางมยุรา อาจวิชัย

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นางเสงี่ยม อาระหัง

  นักทรัยพากรบุคคล

 • นายกฤษณะศักดิ์ อัครเสริญ

  นักวิชาการเกษตร

 • สิบเอกธานินทร์ คิมหันตา

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • จ่าเอกคมขำ รุ่งศรี

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • นายพงศกร มาตโสภา

  นักวิชาการสาธารณสุข

 • นางสาวจิราภา ดาวเรือง

  ผช.จนท.บริหารงานทั่วไป

 • นางอมรพันธ์ สมศรีราช

  ผช.จพง.ธุรการ

 • นายนุกุล อามาตย์

  นักการภารโรง

กองคลัง

 • นางจันทร์เพ็ญ โอปาก

  ผู้อำนวยการกองคลัง

  087-9446351

 • นางสุภาพ ปัจจัยโคถา

  นักวิชาการคลัง

 • -ว่าง-

  นักวิชาการเงินและบัญชี

 • นางสาวณวภัสร์ ไชยผง

  นักวิชาการพัสดุ

 • นางจวบจิต วรพันธุ์

  ผช.นว.ก.การเงินและบัญชี

 • นางสาวอภิญญา ดาวเรือง

  ผช.จพง.ธุรการ

 • -ว่าง-

  ผช.จพง.จัดเก็บรายได้

กองช่าง

 • นายถิรวัฒน์ โลมเมือง

  ผู้อำนวยการกองช่าง

  088-3409574

 • นายณัฐสิทธิ์ อุทธารนิช

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

 • นายไกรสร น้อยตาแสง

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • นายกฤษณะพงษ์ ไวจันทร์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายสุดใจ ไหลหาโคตร

  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 • นายอภิชาติ โยธะมาตย์

  คนงานทั่วไป

กองการศึกษาฯ

 • นางสาวกมลฉันท์ นมัสไธสง

  ผอ.กองการศึกษาฯ

  082-8539313

 • นายกฤตฐิญพงษ์ สีเผือก

  นักวิชาการศึกษา

 • นางกันยารัตน์ โยวะ

  ครูผู้ดูแลเด็ก

  080-0090981

 • นางอุไลวรรณ บุญหล้า

  ครูผู้ดูแลเด็ก

  081-0561257

 • นางปิยธิดา พันแสง

  ครูผู้ดูแลเด็ก

  081-0491197

 • นางจรัญยา นารถสิทธิ์

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางกันยาพร ปักกุนนัน

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางสถิตพร อ้วนมะโฮง

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางสำลี ปะลาด

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางเกษร ประพันธมิตร

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวทิพากร โอปาก

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

กองสวัสดิการสังคม

 • นายปรัชญา มาอ้น

  ผอ.กองสวัสดิการฯ

  093-4872621

 • นายนัฐกานต์ จันทร์ลา

  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชม

  091-7256675เปลี่ยนภาษา