นายอนันต์ ขูรีรัง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา
081-9546895

ออนไลน์ 175 คน

เยี่ยมชม 20,903 คน

สมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายสมทรง โยวะ

  ประธานสภาอบต.งัวบา

 • นายนันทะ ไสวงาม

  รองประธานสภาฯ

 • นายสุรศักดิ์ บุรีนอก

  เลขานุการสภาฯสมาชิกสภา

 • นายสมบัติ ตะบุญ

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายเหมือน นิมาลา

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายสถิต ปะวันโน

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นายสุวรรณ ชาววาปี

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นายเทวิน ศรีสาระ

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายบุญชู อนามนต์

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นายวีระพล ธงชัย

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นางมะลิวรรณ ยะปะเต

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นายประหยัด ทัพวิชัย

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นายจำนงค์รัตน์ ผาแก้ว

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายรุ่งระวี พลคำแก้ว

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายถวิล ไวจันทร์

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นายบุญมา เนาวโรจน์

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นายชาญชัย นาทิพย์

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นายศักดิ์พงศ์ จันไต้

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นายปรเมษฐ์ อะนาวะกุลา

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

 • นายสมพงษ์ ทิพศรีราช

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

 • นายโหล น้อยใย

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

 • นายบุญเรือง ศิริสำราญ

  ส.อบต. หมู่ที่ 11

 • นายประดิษฐ์ รามสีดา

  ส.อบต. หมู่ที่ 11

 • นางคำปุน ปัดสี

  ส.อบต. หมู่ที่ 12

 • นายประมวล พิมบึง

  ส.อบต. หมู่ที่ 12

 • นายสิริ มูลวันดี

  ส.อบต. หมู่ที่ 13

 • นายอำนวย มวลมนตรี

  ส.อบต. หมู่ที่ 13

 • นายหนูคูณ บาริศรี

  ส.อบต. หมู่ที่ 14

 • นายรัตนศักดิ์ คำหงษา

  ส.อบต. หมู่ที่ 15

 • นายอุทัย มวลมนตรี

  ส.อบต. หมู่ที่ 15

 • นายธงชัย ทิบสีแก้ว

  ส.อบต. หมู่ที่ 16

 • นายบุญช่วย เรียงภักดี

  ส.อบต. หมู่ที่ 16

 • นางพรทิพย์ โมระสาก

  ส.อบต. หมู่ที่ 17

 • นายถนอมชัย ดุสิต

  ส.อบต. หมู่ที่ 18

 • นายสฤษณ์ บาริศรี

  ส.อบต. หมู่ที่ 18

 • นายกมล โนศรี

  ส.อบต. หมู่ที่ 19

 • นายสัมฤทธิ์ ปะนิทานะโต

  ส.อบต. หมู่ที่ 19เปลี่ยนภาษา