เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 25631731 ส.ค. 63
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1,2,3/2563 24 ถึง 30 กรกฎาคม 2563203 ส.ค. 63
ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 25631831 ก.ค. 63
โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ปี 25639831 ก.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ การจัดส่ง ภ.ด.ส.3 ให้กับเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง1614 ก.ค. 63
แบบวัดการรับรุู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประจำปี พ.ศ. 2563425 มิ.ย. 63
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา ประจำปี 2563829 พ.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา ประจำปี 2563 (นอกเขต)1729 พ.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา ประจำปี 2563 หมู่ที่ 1-191729 พ.ค. 63
ประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา4320 พ.ค. 63
แต่งตั้งกรรมการกำหนดราคากลาง ถนนคอนกรีตจากบ้านงัวบา ม.1 ไปแยกถนนทางหลวง 20402820 เม.ย. 63
กำหนดราคากลางท่อเหลี่ยม พร้อมฝายน้ำล้น ม.17 ไปบ้านโคกช้าง2420 เม.ย. 63
แต่งตั้งคณะกรรมการราคากลางฝายน้ำล้น ลำห้วยวังเมย ม.1 1920 เม.ย. 63
รายงานข้อมูลการร้องเรียนการทุจริต173 เม.ย. 63
ประชาสัมพันธ์การป้องโรคโควิค - 19 (COVID - 19)453 เม.ย. 63
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางปรับปรุงถนนหินคลุก ม.8 - ม.12182 เม.ย. 63
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( ภ.ด.ส.๓ )161 เม.ย. 63
โครงการออกประชาคมหมู่บ้านเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 256322431 มี.ค. 63
โครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 25634331 มี.ค. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลงัวบาประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งภารโรง4423 มี.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB