เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวการจัดเก็บภาษี

หัวข้ออ่านวันที่
ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 25631831 ส.ค. 63
ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 25631931 ก.ค. 63
โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ปี 256311531 ก.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ การจัดส่ง ภ.ด.ส.3 ให้กับเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง1914 ก.ค. 63
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา ประจำปี 2563829 พ.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา ประจำปี 2563 (นอกเขต)1829 พ.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา ประจำปี 2563 หมู่ที่ 1-191729 พ.ค. 63
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( ภ.ด.ส.๓ )171 เม.ย. 63
ขอความอนุเราะห์ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒1120 ม.ค. 63
การสำรวจข้อมูลปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง2127 พ.ย. 62
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแผนการออกสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้าง918 พ.ย. 62
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การออกสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้าง106 พ.ย. 62
แผนการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี ๒๕๖๒1125 ก.พ. 62
แจ้งการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ปีงบประมาณ 2562594 ก.พ. 62
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การยื่่นแบบ ภบท.5659 ต.ค. 61
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ประจำปีงบประมาณ 25616123 ก.พ. 61
ลำดับที่ 1-16 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB