เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1,2,3/2563 24 ถึง 30 กรกฎาคม 2563203 ส.ค. 63
แบบวัดการรับรุู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประจำปี พ.ศ. 2563425 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์การป้องโรคโควิค - 19 (COVID - 19)453 เม.ย. 63
โครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 25634331 มี.ค. 63
ผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา ช่วยกันทำความสะอาดภายในสำนักงาน4218 มี.ค. 63
การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลงัวบาประจำปี พ.ศ.25637119 ก.พ. 63
ประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล5119 ก.พ. 63
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1/2563 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25636514 ก.พ. 63
ขบวนแห่กระทง องค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา 11 พฤศจิกายน 2562 (2)11511 พ.ย. 62
ขบวนแห่กระทง องค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา 11 พฤศจิกายน 25627611 พ.ย. 62
กิจกรรมงานวันลอยกระทง องค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา 11 พฤศจิกายน 256212811 พ.ย. 62
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม3694 ก.ย. 62
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล2314 ก.ย. 62
ประชุมสภาสมัญสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่3/2562 เพื่อลงมติให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 25637716 ส.ค. 62
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 เพื่อแปรญัตติ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 25637514 ส.ค. 62
โครงการถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง619 ส.ค. 62
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563706 ส.ค. 62
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร6928 มิ.ย. 62
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม4827 มิ.ย. 62
การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "งัวบาเกมส์ครั้งที่ 21" ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - 29 มีนาคม 25622224 เม.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB