เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
แบบวัดการรับรุู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประจำปี พ.ศ. 2563175 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์การป้องโรคโควิค - 19 (COVID - 19)293 เม.ย. 63
โครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 25632031 มี.ค. 63
ผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา ช่วยกันทำความสะอาดภายในสำนักงาน2818 มี.ค. 63
การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลงัวบาประจำปี พ.ศ.25635819 ก.พ. 63
ประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล4119 ก.พ. 63
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1/2563 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25634914 ก.พ. 63
ขบวนแห่กระทง องค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา 11 พฤศจิกายน 2562 (2)9511 พ.ย. 62
ขบวนแห่กระทง องค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา 11 พฤศจิกายน 25626411 พ.ย. 62
กิจกรรมงานวันลอยกระทง องค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา 11 พฤศจิกายน 256210911 พ.ย. 62
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม2674 ก.ย. 62
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล1334 ก.ย. 62
ประชุมสภาสมัญสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่3/2562 เพื่อลงมติให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 25636316 ส.ค. 62
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 เพื่อแปรญัตติ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 25635614 ส.ค. 62
โครงการถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง479 ส.ค. 62
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563596 ส.ค. 62
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร5828 มิ.ย. 62
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม3927 มิ.ย. 62
การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "งัวบาเกมส์ครั้งที่ 21" ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - 29 มีนาคม 25621994 เม.ย. 62
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีงบประมาณ 25624325 ก.พ. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB