เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 256314130 ต.ค. 63
การประชุมการมีส่วนร่วมในการพิจารณาการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2563 5912 ต.ค. 63
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1,2,3/2563 24 ถึง 30 กรกฎาคม 2563553 ส.ค. 63
แบบวัดการรับรุู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประจำปี พ.ศ. 2563695 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์การป้องโรคโควิค - 19 (COVID - 19)793 เม.ย. 63
โครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 256310131 มี.ค. 63
ผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา ช่วยกันทำความสะอาดภายในสำนักงาน6718 มี.ค. 63
การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลงัวบาประจำปี พ.ศ.25639719 ก.พ. 63
ประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล7019 ก.พ. 63
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1/2563 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25638514 ก.พ. 63
ขบวนแห่กระทง องค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา 11 พฤศจิกายน 2562 (2)16311 พ.ย. 62
ขบวนแห่กระทง องค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา 11 พฤศจิกายน 256211611 พ.ย. 62
กิจกรรมงานวันลอยกระทง องค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา 11 พฤศจิกายน 256215511 พ.ย. 62
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม6024 ก.ย. 62
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล3694 ก.ย. 62
ประชุมสภาสมัญสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่3/2562 เพื่อลงมติให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 256310516 ส.ค. 62
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 เพื่อแปรญัตติ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 256310714 ส.ค. 62
โครงการถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง859 ส.ค. 62
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563966 ส.ค. 62
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร9128 มิ.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB