เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
แบบวัดการรับรุู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประจำปี พ.ศ. 2563185 มิ.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา ประจำปี 2563 (นอกเขต)429 พ.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา ประจำปี 2563 หมู่ที่ 1-19729 พ.ค. 63
ประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา2020 พ.ค. 63
แต่งตั้งกรรมการกำหนดราคากลาง ถนนคอนกรีตจากบ้านงัวบา ม.1 ไปแยกถนนทางหลวง 20401420 เม.ย. 63
กำหนดราคากลางท่อเหลี่ยม พร้อมฝายน้ำล้น ม.17 ไปบ้านโคกช้าง1120 เม.ย. 63
แต่งตั้งคณะกรรมการราคากลางฝายน้ำล้น ลำห้วยวังเมย ม.1 620 เม.ย. 63
รายงานข้อมูลการร้องเรียนการทุจริต63 เม.ย. 63
ประชาสัมพันธ์การป้องโรคโควิค - 19 (COVID - 19)293 เม.ย. 63
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางปรับปรุงถนนหินคลุก ม.8 - ม.1272 เม.ย. 63
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( ภ.ด.ส.๓ )41 เม.ย. 63
โครงการออกประชาคมหมู่บ้านเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 256311131 มี.ค. 63
โครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 25632131 มี.ค. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลงัวบาประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งภารโรง3123 มี.ค. 63
ผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา ช่วยกันทำความสะอาดภายในสำนักงาน2818 มี.ค. 63
การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลงัวบาประจำปี พ.ศ.25635819 ก.พ. 63
ประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล4119 ก.พ. 63
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1/2563 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25634914 ก.พ. 63
ขอความอนุเราะห์ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒320 ม.ค. 63
การสำรวจข้อมูลปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง427 พ.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB