เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
บันทึกข้อความรายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อผู้บริหาร ปี2562อบต.กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563อบต.กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
สถิติผู้มารับบริการ อบต.กุดใส้จ่อ ประจำปี 63 /1อบต.กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
การดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
ผลการดำเนินงานประจำปี 62อบต.กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2562อบต.กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรอบต.กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปี 2562อบต.กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอบต.กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงอบต.กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
การประเมินความเสี่ยง ปี 2563อบต.กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลอบต.กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม
034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารอบต.กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
รายงานเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563อบต.งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม

ลำดับที่ 1-20 | 1/6 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.15s. 0.50MB