เมนูหลัก

กิจการสภา - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศการกำหนดเปิดประชุมสภา ฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 วันที่ 14 สิงหาคม 25631813 ส.ค. 63
ประกาศการกำหนดเปิดประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่่ 3 ครั้ง ที่ 1,2,3 ประจำปี 25631731 ก.ค. 63
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 2122 มิ.ย. 63
ประกาศการกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที 1/2563 2422 พ.ค. 63
ประกาศการกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที 1/2563 185 ก.พ. 63
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายองค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา ประจำปีงบประมาณ 25636226 ส.ค. 62
ประชุมสภาสมัญสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่3/2562 เพื่อลงมติให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 25635916 ส.ค. 62
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 เพื่อแปรญัตติ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 25634314 ส.ค. 62
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563526 ส.ค. 62
ประชุมสภาสมัยสามัญที่1 ครั้งที่1/2562 พิจารณาร่างข้อบัญญัติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย 7 มีนาคม 25622608 มี.ค. 62
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 /2562 องค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 256252412 ก.พ. 62
รูปกิจกรรมสภา1784 ส.ค. 58
ลำดับที่ 1-12 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB