เมนูหลัก

กิจการสภา - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศการกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที 1/2563 1522 พ.ค. 63
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1/2563 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563317 ก.พ. 63
ประกาศการกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที 1/2563 85 ก.พ. 63
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา ประจำปี 25622912 ธ.ค. 62
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายองค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา ประจำปีงบประมาณ 25635526 ส.ค. 62
ประชุมสภาสมัญสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่3/2562 เพื่อลงมติให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 25634716 ส.ค. 62
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 เพื่อแปรญัตติ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 25633414 ส.ค. 62
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563406 ส.ค. 62
ประชุมสภาสมัยสามัญที่1 ครั้งที่1/2562 พิจารณาร่างข้อบัญญัติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย 7 มีนาคม 25622358 มี.ค. 62
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 /2562 องค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 256250312 ก.พ. 62
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา ประจำปี 25611720 ธ.ค. 61
รูปกิจกรรมสภา1454 ส.ค. 58
รายงานการประชุม514 ส.ค. 58
ลำดับที่ 1-13 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB